Játékszabályzat

1.Az Il Baffo, Wolf Kati, Művészetek Háza Miskolc felületein meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője Avalon Park Kft (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy 126                 .) cégjegyzékszáma:  01 09 986876  adószáma: 23966066242, a továbbiakban: „Szervező”). A Játékot a Szervező online, a saját helyszínére hirdeti meg.

A jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt az www.ilbafffo.hu oldalon olvasható, valamint a helyszínen elkérhető.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy. A 18. életévét be nem töltött, és cselekvésképtelen személy pedig hivatalos képviselővel, aki a 2023. október 24-i miskolci Művelődési Házban szervezett Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra koncertre október 17. és október 23. között jegyet vásárol online a hivatalos jegyértékesítő felületen, és/vagy személyesen a Művelődési Ház pénztárában (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2023.10.17. 10:00-tól 2023.10.23. 24:00:00-ig tart.

 1. A Játék menete

4.1. Szervező 2023.10.17-én 10:00-kor meghirdeti a VIP 4 fős vacsora az Il Baffoban Wolf Katival!” elnevezésű Játékot.

4.2. A Játékosoknak Játékban való részvételhez a játék időtartama alatt jegyet kell vásárolniuk az október 24-i Wolf Kati és a Budapest Jazz Orchestra The Big Rock Bang koncert előadásra. A jegyek bemutatásával és nevük, elérhetőségeik elektronikus megküldésével regisztrálhatnak a játékra. Azok a Játékosok, akik a Művészeti Ház jegypénztárában vásárolnak jegyet személyesen, a pénztárban, a jegypénztárban dolgozónak kell jelezzék a vásárlás teljesítésével, hogy regisztrálnak a játékra. A helyszín munkatársai összegyűjtik az offline jelentkezők neveit és elérhetőségét, és továbbítják a Szervezőnek 2023. 10. 24-én 8.00 órakor.

4.3. A Játékban való részvétellel Játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.

4.4. Egy Játékos összességében egyszer kerül be a sorsolásba attól függetlenül, hányszor küldte el a regisztrációját.

4.5. A Játék során 1 (egy) darab nyeremény, egy négyfős vacsora kerül kisorsolásra. A sorsolás elektronikus úton, a véletlenszerűség elvének eleget tévő számítógépes sorsoló program igénybevételével történik a Játék teljes időtartama alatt beérkezett valamennyi részvevő Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Szervező telephelyén Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 2, 3527 kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

4.6. A Szervező 1 (egy) nyertest sorsol ki. Amennyiben a nyertesnek nem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel. A Szervező amennyiben sikeresnek ítéli meg a játékot, és a jelentkezők létszáma indokolja, felajánlhat még egy kiegészítő, két fős vacsorát ugyanarra a helyszínre, ugyanarra az időpontra, és ezt külön kommunikációban teheti nyilvánossá. A kiegészítő játékra Szervező nem kötelezhető, az nem befolyásolja az eredeti Játékot.

4.7. A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény:

-négyfős vacsora 2023. október 25-én 17.00-21.00 óráig az Il Baffo étteremben, ahol a nyertes szabadon választott három fővel VIP beszélgetésen és közös vacsorán vehet részt Wolf Kati énekesnővel.

4.8. A sorsolás 2023. október 24.-én 12.00 órakor történik. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolást követően Szervező felveszi a kapcsolatot a Nyertes Játékossal.

4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

 1. A Nyeremény átadása

5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, annak napján értesíti azon kapcsolattartási ponton keresztül, amelyet a Játékos megadott a regisztrációja alkalmával, ez lehet elektronikus vagy offline kapcsolat (a továbbiakban: ”Értesítés”). A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a jelen pontban foglaltak szerint értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos nem reagál az értesítésre.

5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését aznap, vagy a következő napon, 2023. október 25. 12.00 óráig visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít, azt egy újabb sorsolás keretében másnak adhatja.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.

5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

 1. A Játékból történő kizárás kritériumai

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:

 • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervezők jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
 • bármely más Játékos emberi méltóságát, jogát vagy jogos érdekét sértő megjegyzést tesz,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Játékban,
 • obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) hozzászólást beküldő Játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosultak a sorsolásban való részvételre.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.

A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat teljes név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, a nyereményvacsorán készült fotókat, videókat a Szervezők saját social média oldalaikon közzétehetik.

7.1.3 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Az adatok kezelője: Avalon Park Kft, székhelye: 1062 Budapest, Andrássy 126                

7.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

7.3 Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

7.4 Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

7.5 Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címeken Avalon Park           Kft., Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 2, 3527 címen vagy az              ilbaffo@ilbaffo.hu                   e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.

 1. Felelősség

A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható.

Az Instagram játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizárja az ezzel, valamint a tőle független, előre nem látható egyéb események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett károkért, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező kizár továbbá minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amely a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekként, kárként, veszteségként jelentkezik.

Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. Egyéb

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező̋ által, a Szervező̋ törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a                         https://www.facebook.com/ilbaffomiskolc oldalon a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosításával.

Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagram oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook, Instagram, Tiktok által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az oldalakhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A jelen Játékszabályzat a Játék ideje alatt folyamatosan elérhető az Il Baffo Étterem és a Művészetek Háza helyszínén.

A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

 

Budapest, 2023.10.15.

Tarolt az Avalon az Audi- Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán

Az Avalon Resort & SPA szerepel a Top 10 Ötcsillagos Luxushotel listáján, Michelin-ajánlott étterme, az Avalon Ristorante és a nemrég teljes felújításon és koncepcióváltáson átesett The Club Avalon névre hallgató kisebb éttermi egysége pedig szintén felkerült a TOP 100-as listára. Az Avalon Ristorante emellett helyet kapott a Top 25 vidéki étterem, a Top 10 Éttermi Szervíz, a Top 10+1 Családi Étterem és a Top 10+1 Vasárnapi Ebéd toplistákon is. A parkon kívül eső, Miskolc belvárosában található Il Baffo by Avalon gyorséttermet pedig az Év Alternatív vendéglátóhelyévé választották!

Bővebben